اطلاعیه ، استاندارد جدید دربهای اتومات و لولایی آسانسور